VIZE,

HODNOTY

VIZE

"Skrze to, jak žijeme a co děláme má Boží sláva naplňovat Prahu v takové míře jako vody pokrývají moře!"

HODNOTY

HISTORIE

Sbor Jednoty bratrské v Praze, stejně jako celá česká provincie Jednoty bratrské, navazuje na bohatou inspiraci ze své historie a po vzoru svých otců usiluje o církev vybudovanou na apoštolském a prorockém základě. V průběhu svého, více jak pětisetpadesátiletého vývoje rozvinula Jednota bratrská svou práci na pěti základních hodnotách. Tyto hodnoty jsou pro nás důležité v osobním životě, naší práci i společné službě.

Členství v JB  není určováno na základě povinností, ale osobního rozhodnutí jednotlivců sdílet ve svém životě tyto hodnoty. Boží Duch nás pak sjednocuje ve společné vizi založené na těchto hodnotách.

 

 

- Navázání na apoštolské kořeny – volbu svých představitelů uskutečňujeme podle jejich vnitřní autority dané zralostí, pokorou a schopností umět nahlédnout do aktuálních Božích záměrů.

 

- Autenticita – věrohodnost života, který je plně integrován v Kristu. 

 

- Život ve Smlouvě – tělo Kristovo, církev, o sebe navzájem pečuje. V inspiraci ze života našich otců, kteří v historii uzavřeli s Bohem dvě zásadní smlouvy (jednu v roce 1464 na horách rychnovských a druhou v roce 1727 v saském Ochranově), jsme Smlouvu s Hospodinem obnovili 17. listopadu 2003. Je to smlouva mezi Bohem a jeho lidem, který se opětovně zavazuje plně následovat Ježíše Krista. Text smlouvy si můžete přečíst zde. Ze smlouvy mimo jiné vyplývá starost o sebe navzájem, napomínání a povzbuzování, proto je každému členovi poskytnuta pastýřská péče – včetně správců sborů i vedení církve. Uplatňuje se zde milostná kázeň, při které jsou napomínány zjevné a doložené poklesky jednotlivých členů tak, aby byli povzbuzováni k nápravě. Kázeň napomáhá k tomu, aby si příslušný člen mohl uvědomit svůj omyl a mohl opět narovnat směřování svého života. 

 

- Zaměření na potřeby společnosti – vedle osobní služby v rámci jednotlivých sborů, také vytváříme aktivity, které jsou otevřené pro naše sousedy a spoluobčany (mateřské a základní školy, mateřská a rodinná centra, diakonie, nízkoprahová, volnočasová centra, atd.). Rozvíjíme především aktivity, které se týkají různých generací i vztahů mezi nimi. Pro tuto činnost generujeme z naší členské základny dobrovolné spolupracovníky. Jednota bratrská spojuje zvěst evangelia s praktickou službou. 

 

- Nesení obrazu Ježíše Krista namísto budování denominace – naší prioritou je, aby lidé skrze nás poznali Toho, kdo je zachránil, a ne, aby byli pouze získáváni do církevní organizace. Místní sbor nese na sobě obraz Těla Kristova, kde Hlavou je sám Ježíš Kristus. Proto jsou všichni členové zapojováni do služby celého sboru, kde každý uplatňuje svou originalitu a všichni ruku v ruce na sobě zjevují Kristův život v jeho rozmanitosti i ve společné jednotě. 

 

 

S ohledem na tyto hodnoty neusilujeme o zvyšování počtu členů v církvi, ale o proměnu naší společnosti. Naše členská základna není velká, ale svou službou získáváme stále více přátel a stálých hostů.