HISTORIE

ZÁKLADY

VÍRY

Na tomto místě bychom vás rádi seznámili se základy křes'tanské víry.
Mnoho lidí hledá pevný základ pro svůj život. Lidé touží najít způsob jak žít šťastně, mít něco nebo někoho, na koho by se mohli spolehnout v každé situaci.

 

- Mnoho rodičů si klade otázku jak mám vychovávat své děti, aby z nich vyrostli dobří lidé.

- Jak mám řešit konfikty s lidmi kolem sebe? Mám jim ustupovat nebo se hádat a přít o to,

   na co mám právo?

- Jak zajistit finančně svou rodinu, kde sehnat dost peněz a nekrást ?

- Co dělat, abych byl stále šťastný? Pomůže mi k tomu studium nebo spíš sport?

- Pomůže mi k vlastní hodnotě a sebevědomí nový partner, lepší práce, více peněz, alkohol ......?

 

Všichni hledáme návod na úspěšný život. Ten vám zde však nedáme, jelikož takový návod neznáme.

 

Mnoho lidí nebo organizací říká: "my víme, jak ten správný život žít. Když se přidáš k nám, když budeš dělat to, co říkáme, budeš šťastný". Člověk však brzy zjišťuje, že žádný člověk, náboženství, práce, peníze, obětavost, ani dobré skutky a morálka nevyřeší naší "prázdnotu v srdci",  neuspokojí lidské nitro. Odpověď na naše otázky, starosti, problémy není v žádném návodě, kterým vás někdo přesvědčuje o tom, co se jemu osvědčilo. Nepomůže žádná metoda jak správně žít, vychovávat děti, nakládat s penězi či časem.

 

Odpověď na všechny výše naznačené otázky je Kristus.

 

Nemá smysl vylepšovat svůj život za pomoci postupů, náboženství ani podpory druhých. Řešení je začít nový život, který nám dává Kristus. Život, kdy člověk nežije ze svých zkušeností, schopností, ale ze zdrojů Ježíše Krista. Ano, věříme tomu, že Ježíš Kristus je vzkříšen, žije a každý člověk, dnes může žít jeho život. Jak je to možné? Jak to udělat?

 

O tomto dobrodružném životě se dozvíte v lekcích "základů", které jsou zde uvedeny ve formě PDF dokumentu, a které dle zájmu ve sboru opakujeme ve formě veřejných seminářů.

ZÁKLADY VÍRY

LITERATURA

Jako Jednota bratrská se hlásíme k zásadám evangelikálního hnutí, jak je vyjadřuje Lausannský závazek z roku 1974. Více se můžete o vyznání viry Jednoty bratrské dočíst v její ústavě (část druhá paragraf 4).

Naší hlavní a každodenní četbou je Bible. Bibli lze číst jako knihu a snažit se rozumem pochopit, co nám asi chce říci. K Bibli však lze také přistupovat jako k živému slovu, které má každý den formovat a sytit naše životy.

Bible je zjevením nového života, který potřebujeme každý den přijímat a žít. Při čtení Bible nelze pouze číst slova napsaná v knize. Je třeba naslouchat Duchu, co nám skrze tato slova dnes ukazuje. Pokud chceme Bibli používat jako pokrm pro každý den, je celkem jedno jaký k tomu použijeme překlad. Důležité je právě ono naslouchání Duchu. Pro denní použití se mnoha lidem osvědčil překlad nazvaný Slovo na cestu.

Jedná se o parafrázovaný text Nového zákona. Podle slov překladatelů není k přečtení třeba žádný výklad, protože jejich snahou bylo zpřístupnit text každému čtenáři, bez ohledu na jejich předchozí zkušenost s křesťanstvím.

K hlubšímu studiu jednotlivých míst je pak dobré kombinovat četbu tohoto překladu například s Biblí 21, Novou Biblí Kralickou, Novou Smlouvou vydanou KMS, Ekumenickou biblí a dalšími překlady. Vždy je ale nutné mít na zřeteli, že ani originální text (řecký, hebrejský) nám neodhalí co Bůh danou věcí myslí. Jen Boží Duch, který zná hlubiny Boží, může odkrývat pravdu těm, kdo jsou pokorného srdce.

Dále zde uvádíme nabídku knih, jejichž obsah velice dobře vystihuje důrazy, které jako sbor Jednoty bratrské v Praze zastáváme a chceme aplikovat do svých životů. Nejedná se o žádné "nové učení" jak někdy můžeme slýchat. V učení zastáváme evangelikální pohled na spasení. Potřebu osobního vztahu s Kristem a každodenní učednictví. Důraz však klademe právě na to, aby naše životy zůstávaly Kristocentrické i v běžných každodenních situacích, které nás velmi snadno zaměřují na vlastní schopnosti, úsudek a zkušenosti.

 
 

LITERATURA

 

NABÍDKA KNIH

Boží Evangelium I a II
Pět dimenzí kříže
Řeč duše
Přibližte se k Bohu
Tajemství evangelia

Boží Evangelium I a II

 

Autor: Watchman Nee
Rok vydání: 1999
Cena cca: 220,- Kč
Vydavatel: Proud


Spása je jednoduchá svou podstatou, úžasná svou šíří a dynamická svým uplatněním. Pevným základem našeho vykoupení jsou skálopevné pravdy, které tvoří páteř obsahu Božího evangelia. V dvousvazkovém díle Boží evangelium Watchman Nee hovoří o Božím spasení a lidském hříchu, o Boží lásce, milosti a milosrdenství, o funkci zákona a Boží spravedlnosti, o díle Ježíše Krista a Ducha Svatého, o věčné jistotě, a o tom, jak se Bůh vypořádává s hříchy věřících.
 

Pět dimenzí kříže

 

Autor: Alan Vincent
Rok vydání: 2008
Cena cca: 100,- Kč
Vydavatel: KMS


Jak působí Kristův kříž v našem životě?
Jak může moc Kristova kříže působit v našem každodenním životě? Co pro to máme udělat my? Neotřelé biblické vyučování bude překvapením i pro ty, kdo se domnívají, že dané téma je pro ně důvěrně známé.
Autor knihy, Alan Vincent, původně ateistický vědec, již přes 40 let působí jako kazatel, misionář a apoštol na čtyřech světadílech.

 

Řeč duše

 

Autor: Larry Crabb
Rok vydání: 2007
Cena cca: 230,- Kč
Vydavatel: Návrat domů


"Většina z nás dělá po léta vše pro to, abychom se nemuseli podívat zblízka na svou duši. Netoužíme seznámit se příliš důvěrně sami se sebou a se světem, v němž žijeme. Máme strach, že kdybychom poznali, co vlastně chceme a co vlastně máme, kdybychom věděli, co se v naší duši děje, vzdali bychom to nebo bychom zešíleli nebo se možná stali náboženskými fanatiky…
Nicméně když se dovnitř podíváme pořádně, nic takového se nestane. Když začneme jasně vidět, co se uvnitř nás děje, nemusíme se ničeho takového obávat. Škodlivý je právě jen částečný pohled.
Když se pořádně zahledíme do vlastní duše, život nekončí, ale začíná. A pak si začneme připadat, jako bychom zatím vlastně ještě nežili. Ne že by pominuly temné noci. Je v nich ale příslib jasného rána. Západy slunce na tomto světě se stávají rozbřesky v jiném světě. A najednou je radost na dohled..."

Každý den – ať v práci, na shcůzce, při zábavě, na obchodních jednáních, v nemocnici – se lidé baví, argumentují, káží, jednají či vyprávějí nezajímavé příběhy. Ale příliš často je to jenom hovor. Zřídkakdy se jedná o smysluplnou konverzaci, pro níž jsme byli stvořeni. Prázdný hovor nás izoluje od našich dětí, partnerů, přátel, spolupracovníků i našich bližních v církvi.
A tak jeden pro druhého zůstáváme do jisté míry neznámí, neodhalení a neteční, neboť náš hovor jen zřídkakdy zasáhne duši. Ale může tomu být i jinak.
Spolehneme-li se na moc, kterou nám dává Duch svatý, můžeme se dotknout duše druhého člověka způsobem, který přináší růst, smysl a také velikou radost.
Autor tuto komunikaci nazývá řečí duše, což je v jistém smyslu způsob nadpřirozené konverzace. Prostřednictvím řeči duše nás může Bůh spojit s nejhlubšími snahami, touhami i sny lidí kolem nás a umožní nám stát se lidmi, jakými bychom měli být. A právě o tom, jak tuto nadpřirozenou konverzaci začlenit do našich církví, škol a rodin, pojednává kniha Řeč duše.

 

 

Přibližte se k Bohu

 

Autor: Larry Crabb
Rok vydání: 2006
Cena cca: 230,- Kč
Vydavatel: Návrat domů

Existují dva základní přístupy k životu – dvě cesty. Jeden s sebou přináší tlak, druhý poskytuje svobodu.

Na Staré cestě života, jak ji popisuje autor úspěšných knih, psycholog a duchovní vedoucí Larry Crabb, "jste se rozhodli, že můžete dosáhnout toho, po čem v životě nejvíc toužíte, a děláte vše proto, abyste toho dosáhli". Naproti tomu na Nové cestě života "jste poznali, že toho po čem nejvíc toužíte, vlastními silami dosáhnout nemůžete. Rozhodli jste se tedy důvěřovat Bohu, že vás uspokojí on sám. Chcete Boha. Nespokojíte se s ničím menším – ani s jeho požehnáními ne".
Stará cesta – způsob, jakým si většina křesťanů definuje život a hledá naplnění – je od základů špatná a škodlivá. Vyčerpává nás, svazuje nás a zanechává v nás pocit, že Bůh je daleko. Nová cesta však přináší opravdovou svobodu a občerstvení, protože nám umožňuje osobně se přibližovat Bohu.
Nechme si od Larryho Crabba otevřít oči, mysl i srdce pro Novou cestu života, abychom mohli začít prožívat skutečnou svobodu v Ježíši Kristu.

 

 

Tajemství evangelia

 

Autoři: Dan Stone, Greg Smith
Rok vydání: 2004, reprint 2007
Cena cca: 250,- Kč
Vydavatel: Kontakt.cz


Mít odpuštěné hříchy je úžasné. Strávit věčnost s Bohem je skvělé. Ale kde je pro tuto chvíli onen hojný život, který Ježíš zaslíbil?