top of page

JEDNOTA BRATRSKÁ

Sbor Jednoty bratrské v Praze je součástí České provincie Jednoty bratrské.

Jednota bratrská (celosvětově Unitas Fratrum nebo také Moravská církev) je nejstarší protestantskou církví.

Po utichnutí husitských bouří se malá skupinka křesťanů odebrala do Kunvaldu v severovýchodních Čechách, kde v roce 1457 vznikl první sbor Jednoty bratrské. Malé, nenápadné společenství se později rozrostlo v církev, která se v mnoha ohledech nesmazatelně zapsala do dějin nejen českého národa.

Snímek obrazovky 2022-08-28 v 9_edited.jpg

HISTORIE

KNIHTISK A ČESKÝ JAZYK

Jednota bratrská nebyla uzavřeným společenstvím, ale významně se zasadila o rozvoj celé tehdejší společnosti. Bratrský biskup Jan Blahoslav položil základy české gramatiky. Čeští bratři s Blahoslavem v čele přeložili do češtiny Bibli, kterou tiskli ve svých tiskárnách. Tento počin byl významný nejen z náboženského a kulturního hlediska – český národ byl 5. národem na světě, který měl vlastní překlad Bible z původních jazyků –, ale i z hlediska jazykového. Bible kralická pomohla později v době národního obrození zrekonstruovat moderní češtinu a její gramatická pravidla.

ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ

Jednota bratrská zasahovala i do společenského dění. Nesporný je její obrovský vliv na školství. Jan Amos Komenský, její významný biskup, položil základy moderní pedagogiky a jeho názory, metody a inovace ve školství jsou používány dodnes. Bratrské školy byly otevřené pro všechny děti bez ohledu na vyznání. Vzdělávány byly i dívky, což bylo v té době neobvyklé.

 

ŠPITÁLY A SLUŽBA LIDEM

Jednota bratrská se angažovala také v praktické pomoci lidem a v lékařství. Bratři zakládali špitály a mezi významné lékaře patřil Jan Černý. Ten vydal „Spis o nemocech morních“. Knihu napsal česky, aby byla dostupná každému. Šlo o odbornou knihu, která nebyla více než 100 let nikým překonána. Další důležitou osobností byl lékař Jan Jesenius. Zaměřil se na anatomii a chirurgii a později se stal rektorem a kancléřem Univerzity Karlovy v Praze. Byl osobním lékařem krále Matyáše a také císaře Rudolfa II. Jako první uskutečnil veřejnou pitvu, a přispěl tak významně k rozvoji anatomie.

800px-old_man_in_an_armchair_possibly_a_portrait_of_jan_amos_comenius_rembrandt_van_rijn_c

SOUČASNOST

ZÁKLADNA PRAVDY A SMÍŘENÍ

 

1. Timoteovi 3,15:

15 …Božím domem je církev živého Boha, pilíř a základna pravdy.

 

2. Korintským 5,19-21:

Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme Vás na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.

 

Hlavní poslání Jednoty bratrské však nespočívá v zakládání škol, špitálů a tisku knih. Přes její významné vklady do historie našeho národa je tím podstatným, proč zde pracujeme, zvěstovat pravdu v zastoupení samotného Boha. Oznamovat všem pravdu evangelia, že Bůh uzavřel s lidmi mír a každý se s ním může osobně setkat.

O těchto věcech s lidmi hovoříme osobně při práci, kterou děláme, i na veřejných shromážděních, kde se také modlíme za potřeby lidí. Věříme, že Bůh v Kristu naplnil každou naši potřebu a chce to dát lidem osobně poznat. Smyslem naší práce je, aby lidé uvěřili v Ježíše, vytrvali v jeho slově, poznali tak pravdu a stali se skutečně svobodnými.

MYSLÍME NA DRUHÉ

2. Korintským 9. kapitola (paraf.):

Jelikož má Bůh moc zahrnout každého všemi dary své milosti, aby měl dostatek vždycky a ve všem a ještě mu přebývalo pro každé dobré dílo, můžeme být velkoryse štědří, a tak povzbudit mnohé k tomu, aby vzdávali díky Bohu.

 

Myslíme i na místa mimo Prahu, aby se Boží slovo šířilo všude. Proto vysíláme ze svého středu služebníky ochotné nechat se Bohem použít. Vážíme si jejich víry a dál je doprovázíme.

 

2010 – Marvánovi – Ivančice

2012 – Šedovi – Nowa Sól (Polsko)

2014 – Krausovi – Rokycany

2015 – Jana Helisová – Ivančice

2016 – Svobodovi – Rokycany

2016 – Balcarovi – Sobotka

2019 – Bíbovi – Ivančice

2021 – Ondřej Heřman – Holešov

2021 – Daniel Krejčík – Sobotka

2022 – Kryštof Halda – Hejnice

2022 – Csolákovi – Ivančice

_DSC0477.jpg
Snímek obrazovky 2023-07-28 v 17.31.12.png
bottom of page